Voorwaarden en Disclaimer

Kneppelhout & Korthals DPO-assessment – Voorwaarden en Disclaimer

Deze overeenkomst (‘Overeenkomst’) is van toepassing op de DPO-assessment en het automatisch gegenereerde advies (de ‘Dienst’) die Kneppelhout & Korthals Advocaten (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) u(w) (organisatie) levert. Door deze Dienst te gebruiken, gaat u met deze Overeenkomst akkoord. Aangezien onze Dienst door ons aangepast kan worden, kan deze Overeenkomst ook veranderen. De meest recente Overeenkomst is te vinden op [link] en is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst verkrijgt u vrijblijvend informatie (“Informatie”) over de (gevolgen van) privacy-wetgeving – meer specifiek de ‘General Data Protection Regulation’ (“GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)[1]. Het doel van deze Dienst is om u Informatie te geven of uw organisatie een ‘Data Protection Officer’ (‘DPO’) – in Nederland: ‘Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’) nodig heeft, of dat dit wellicht als ‘good practice’ aanbevolen is.

Gebruik

U kunt de vragen binnen onze Dienst doorlopen en beantwoorden, waarna u op basis van de door u gegeven antwoorden een automatisch gegenereerd advies te zien krijgt en/of krijgt toegezonden. Daarvoor dient u wel na het doorlopen van de vragen uw naam, de naam van uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Onze Dienst is gratis. Door gebruik te maken van onze Dienst, geeft u toestemming om contact met u te mogen opnemen om u verder advies op maat te geven (al dan niet tegen een vooraf overeen te komen tarief) en/of de resultaten van uw antwoorden/het automatisch gegenereerde advies met u te bespreken. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst aan te passen. Ook kunnen wij onze Dienst beëindigen om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien u in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Privacy

Uiteraard nemen wij als privacy-experts uw privacy uiterst serieus en informeren wij u graag over hoe wij uw persoonsgegevens die u achterlaat in onze Dienst en/of wij van u verkrijgen op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij handelen daarbij vanzelfsprekend in overeenstemming met (nu nog) de Wet bescherming persoonsgegevens, de AVG en de straks geldende Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens (doelbinding)?

Met de persoonsgegevens die we van u verkrijgen willen we de mogelijkheid creëren om contact met u op te nemen en om onze Dienst te verbeteren. Mochten er belangrijke wijzigingen in privacy wet- en regelgeving optreden, dan willen we u daarover natuurlijk graag informeren. En natuurlijk willen we u het liefst een zo concreet mogelijk advies op maat geven, waardoor het naar onze mening ook nodig kan zijn contact met u op te nemen.

Welke persoonsgegevens?

Om onze Dienst (volledig) te kunnen gebruiken dient u uw naam, de naam van uw organisatie, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Daarnaast worden mogelijk uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en uw klikgedrag geregistreerd. Met die laatste gegevens willen wij slechts de werking van onze Dienst optimaliseren. Wij proberen deze gegevens dan wel zoveel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verstrekken.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze servers staan ook veilig in Nederland.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u deze gegevens wilt wijzigen, verbeteren of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via rsa@kneppelhout.nl. Wij zullen binnen 4 weken gehoor geven aan een dergelijk verzoek, maar meestal sneller.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u onze Dienst gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Dienst gebruikt wordt, om rapporten over de Dienst aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

DISCLAIMER

U GEBRUIKT ONZE DIENST OP EIGEN RISICO. DIT BETEKENT DAT DE TEKSTEN OP EN DE INHOUD VAN DIENST SLECHTS VAN ALGEMENE INFORMATIEVE AARD ZIJN. WIJ STAAN NIET IN VOOR DE JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN ONZE DIENST. ONZE DIENST IS NIET BEDOELD EN DIENT NIET TE WORDEN BESCHOUWD ALS JURIDISCH ADVIES VAN WELKE AARD OOK. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE U(W) ORGANISATIE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST MOCHT LIJDEN.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze Dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De Dienst is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik in uw eigen organisatie.

Klachtenregeling en geschillen

Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar rsa@kneppelhout.nl. Wij doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG